Karcinóm močového mechúra – prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.

Karcinómy močového mechúra zahŕňajú nádory rôzneho zloženia a klinického správania. Nepatria medzi najčastejšie zhubné nádory, ale svojím biologickým správaním zaťažujú nielen pacienta, ale ich diagnostika, liečba a sledovanie sú ekonomicky náročné. Pri dlhšom prežívaní a súčasných možnostiach spoľahlivého cystoskopického sledovania bez biomarkerov neprekvapuje, že diagnostika, liečba a sledovanie karcinómov močového mechúra je spojené s vysokými nákladmi. I keď viac ako 75 % pacientov má v čase prvotnej diagnózy tzv. nádory neprerastajúce svalovinu, povrchové, neohrozujúce život, problém častých recidív (vzniku nových nádorov) a ich progresie je závažný. Až 25 % pacientov s týmito nádormi sa dostane do štádia agresívnej choroby, ktorá vedie k úmrtiu.

Výskyt nádorov močového mechúra

V roku 2006 sa nádory močového mechúra vyskytli na Slovensku u 549 mužov a 169 žien. Počet novozistených prípadov na 100 000 v roku 2006 bol 15,7 u mužov a 3,4 u žien. V tom istom roku zomrelo u nás na nádory močového mechúra 286 mužov a 70 žien, v prepočte 5,1 mužov a 1,2 žien na 100 000. Povrchový nádor neprerastajúci svalovinu (štádium Tis, Ta a T1) sa diagnostikoval u 57,9 % mužov a 64,1 % u žien.

 

Rizikové faktory vzniku karcinómu močového mechúra

S rakovinou močového mechúra sa spájajú rizikové faktory, ktoré môžu hrať úlohu pri jej vzniku. Za istý rizikový faktor sa považuje fajčenie cigariet. Fajčiari majú až 4-násobne zvýšené riziko vzniku rakoviny močového mechúra. Približne 50 % pacientov s rakovinou močového mechúra sú pravidelní fajčiari. Riziko vzniku rakoviny zodpovedá počtu vyfajčených cigariet a začiatku fajčenia v mladšom veku. Rakovina močového mechúra bola jednou z prvých zhubných nádorov, pri ktorých sa dokázalo, že vznikajú po pôsobení priemyselných rakovinotvorných látok, tzv. profesijných karcinogénov.

 

Anatomické poznámky

Močový mechúr zvnútra vystiela špeciálna sliznica, ktorá bráni látkam vylúčeným do moču návrat do krvi. Pod sliznicou je podslizničné tkanivo a špirálovito usporiadaná svalovina steny močového mechúra. Vonkajšiu vrstvu robí tukové tkanivo.

 

Karcinóm močového mechúra

Podiel benígnych (nerakovinových) nádorov na celkovom počte nádorov močového mechúra je menší ako 1 %. Malígne nádory sú rakovinové, ich bunky môžu vstúpiť do krvného alebo lymfatického (miazgového) riečiska a šíriť sa z pôvodného nádoru do iných tkanív a orgánov a tvoriť metastázy. Nádory močového mechúra vznikajú z buniek sliznice. Nádory obmedzené iba na sliznicu sa označujú ako nádory neinfiltrujúce svalovinu močového mechúra. Nádory môžu prerásť zo sliznice do podslizničného tkaniva. Ak nádory prerastú do svaloviny, stávajú sa nádormi infiltrujúcimi svalovinu močového mechúra. Pri raste stenou močového mechúra sa rakovinové bunky môžu dostať do lymfatických ciev a uzlín a do iných orgánov, ako sú pľúca, pečeň a kosti. Nový nádor má tie isté druhy abnormálnych buniek ako primárny nádor, napr. ak nádor z močového mechúra sa šíri do pľúc, rakovinové bunky v pľúcach sú bunky nádoru močového mechúra. Charakteristickou biologickou vlastnosťou nádorov rastúcich v sliznici a podslizničnom tkanive je tvorba nových nádorov v močovom mechúre – recidív, nádory rastúce v svalovine charakterizuje tvorba metastáz. Ide o dva rozdielne typy nádorov vyžadujúcich rozdielny prístup k liečbe. Kým pri prvom type nádorov (viac ako 70 % pacientov) cieľom liečby je odstrániť nádor cez močovú rúru a predchádzať tvorbe nových nádorov, druhý typ treba riešiť chirurgickým odstránením nádoru spolu s močových mechúrom alebo rádioterapiou (u pacientov neschopných podstúpiť operáciu) a zvážiť ich kombináciu so systémovou chemoterapiou.

 

Príznaky karcinómu močového mechúra

Prvý a najčastejší príznak nádorov močového mechúra je krvavý moč. Krv v moči sa môže objaviť prerušovane, nemusí byť trvale prítomná. Zastavenie krvácania môže pomýliť pacienta a vedie k tomu, že pacient nepripisuje krvácaniu nijaký význam. Preto sa netreba uspokojiť zastavením krvácania, ale oveľa dôležitejšie je zistiť jeho príčinu, aj keď sa krvácanie objavilo iba jeden raz. Krv v moči neznamená nevyhnutne prítomnosť nádoru v močovom mechúre. Infekcia a kamene v močových cestách sú častými príčinami krvavého moču. Krv v moči spravidla nesprevádzajú bolesti. Príležitostne však môže byť prítomné pálenie pri močení alebo nutkanie na močenie.

 

Diagnostika rozsahu nádoru

Ak sa diagnostikoval nádor močového mechúra, urológ musí poznať jeho rozsah, tzv. štádium, aby mohol plánovať najvhodnejší liečebný postup. Pri hodnotení rozsahu treba zistiť, ako hlboko nádor prerastá cez stenu močového mechúra, či sa rozšíril na okolité orgány, a ak áno, kam. Pri časti nádorov sa dá rozsah nádoru určiť z biopsie. Pri nádoroch prerastajúcich do svaloviny treba niekedy použiť zobrazovacie metódy, ako je počítačová tomografia. Niekedy sa dá štádium určiť až pri operácii.

 

Liečba karcinómu močového mechúra

Liečba nádorov močového mechúra sa riadi výsledkami biopsie. Výber liečby ovplyvňuje rozsah nádoru (štádium), stupeň zrelosti nádorových buniek, vek, celkový stav a pridružené choroby. U pacientov s nádormi močového mechúra možno použiť chirurgickú liečbu, rádioterapiu, chemoterapiu a imunoterapiu; mnohí pacienti podstúpia kombinovanú liečbu. Pred liečbou urológ informuje pacienta o liečebných možnostiach a očakávaných výsledkoch, o možných vedľajších účinkoch liečby a spolu s pacientom vypracujú liečebný plán. Chirurgická liečba. Transuretrálna resekcia (TUR) sa používa u každého pacienta. U časti pacientov TUR urobená s diagnostickým cieľom predstavuje aj definitívny liečebný postup (pri nádoroch v štádiách Ta a T1). TUR sa odporúča opakovať po 2 – 4 týždňoch. U časti pacientov sa TUR doplňuje podaním BCG vakcíny alebo chemoterapie priamo do močového mechúra (prevencia tvorby nových nádorov). Radikálna cystektómia: operačné odstránenie močového mechúra spolu s nádorom, lymfatickými uzlinami a okolitými orgánmi; u mužov s prostatou a semennými mechúrikmi, u žien s maternicou, vaječníkmi, vajíčkovodmi a časťou pošvy. Operácia je vhodná pre pacientov s nádormi infiltrujúcimi svalovinu. Po odstránení močového mechúra treba vytvoriť podmienky na nový spôsob uskladňovania a vyprázdňovania moču. Ako náhrady močových ciest sa používajú rôzne časti čreva. Čiastočné odstránenie steny močového mechúra sa v súčasnosti indikuje iba vo výnimočných prípadoch. Rádioterapia je vhodná pri nádoroch, ktoré prerastajú do svaloviny, používa sa u pacientov nevhodných na radikálne odstránenie močového mechúra. Systémová chemoterapia sa podáva pacientom s nádormi, ktoré prerástli do svaloviny. Podáva sa spravidla pred radikálnym odstránením močového mechúra, zriedkavejšie po operácii.

 

Kam sa obrátiť, ak potrebujete radu

Ak máte otázky súvisiace s onkologickým ochorením, jeho priebehom a liečbou, na vaše otázky odpovedia lekári onkológovia na Linke pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave telefonicky na t. č. 02/52 96 51 48, osobne priamo v Centre pomoci LPR na Brestovej 6 alebo v Martine telefonicky na t. č. 043/324 05 06, osobne v priestoroch Centra pomoci LPR na Kukučínovej ul. 2.

 

Patrí do vydania: 
Máj - 2011