Rakovina v ústach - MUDr. Lucia Piteková


Vyriešením záhady rakoviny sa dnes na celom svete zaoberá viac vedcov a tomuto problému je podriadený mnohonásobne väčší potenciál intelektuálny aj finančný, než kedysi vyžadovali a ešte dnes vyžadujú všetky bakteriálne a vírusové ochorenia dohromady. Obrovské úsilie už prinieslo niektoré významné úspechy: súčasná medicína dokáže úplne vyliečiť určité percento chorých, ktorí by ešte pred dvadsiatimi rokmi boli úplne stratení. Väčšine ostatných pacientov sa síce podarí život predĺžiť, ale nakoniec choroba predsa len zvíťazí.

V každom ľudskom tele sa v priebehu jedného dňa pretransformuje niekoľko normálnych buniek na nádorové. Organizmus ich vníma ako cudzorodé, a preto má náš imunitný systém za úlohu tieto bunky od ostatných zdravých rozpoznať a následne buď zreparovať, alebo zničiť. Hovoríme o imunologickom dozore. V prípade, že jedného dňa prehliadne iba jedinú bunku, ktorá sa vymkla spod kontroly, organizmus ju prestane pokladať za cudzorodú a buď sa proti nej nebráni vôbec, alebo až potom, keď už je neskoro a nádor je väčších rozmerov. Zákernosť rakoviny spočíva v tom, že nádorové bunky sa okrem svojej schopnosti nekontrolovaného delenia od zdravých líšia nepatrne, čo spôsobuje aj hlavný problém liečby. Je pravda, že nádorové ochorenie sa vyskytuje až 3-násobne viac u fajčiarov a pacientov so zlou hygienou ústnej dutiny a zanedbaným chrupom, ale postihuje aj nás obyčajných zdravo žijúcich ľudí. Myslím, že čísla hovoria za všetko. Výskyt zhubných nádorov na celom svete má stále stúpajúcu tendenciu, podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí zhubným nádorom asi 30 % obyvateľstva a približne 20 % na následky zhubného ochorenia zomiera. V zemiach s vysokým životným štandardom zaujímajú zhubné nádory druhé miesto v príčinách úmrtnosti obyvateľstva. Podľa predpovede výskumníkov dôjde aj v budúcich rokoch k zhoršeniu tejto nepriaznivej situácie.

VÝSKYT NÁDOROV V ÚSTACH

Výskyt nádorov v ústnej dutine a v tvárovej oblasti je pomerne častý, predstavuje 3 až 5 % z celkového počtu zhubných nádorov. Celá táto skutočnosť je podmienená tým, že anatomická oblasť tváre a ústnej dutiny je vystavená intenzívnemu a dlhodobému pôsobeniu vonkajších vplyvov (mechanické, chemické a termické dráždenie), významné sú aj vplyvy biologickej povahy a existencia dedičnej vnímavosti.Medzi najčastejšie vyvolávacie vonkajšie faktory patrí fajčenie, zvýšená konzumácia alkoholu (hlavne destilátov), zlá hygiena ústnej dutiny, dlhodobé mechanické dráždenie ústnej sliznice, napr. ostrými okrajmi zubov postihnutých kazom, chybne zhotovenými výplňami alebo korunkovými náhradami. Ako príčina ochorenia sa uvádza aj negatívny vplyv znečisteného ovzdušia, úroveň výživy, niektoré chemikálie používané v poľnohospodárstve zo skupiny herbicídov a pesticídov, chemické látky používané na konzerváciu potravy a UV žiarenie. Vnútorné faktory takisto v nemalej miere prispievajú k rozvoju nádorových ochorení, medzi hlavné patria choroby tráviaceho ústrojenstva (ochorenia pečene, cukrovka a oslabenie imunitného systému). Za najpatogénnejší faktor sa považuje fajčenie (aktívne aj pasívne), keďže v cigaretovom dyme je prítomných až 43 karcinogénov. V súčasnosti pripisujeme dôsledkom fajčenia v celosvetovom meradle asi 15 % všetkých ochorení na rakovinu, čo predstavuje asi 1,1 milióna prípadov ročne. Pri súčasnom používaní alkoholu a fajčenia sa pozoruje častejší výskyt nádorov než pri samotnom fajčení alebo používaní alkoholu.

AKÉ TYPY NÁDOROV SÚ NAJČASTEJŠIE?

Nekontrolované a často veľmi rýchle a nepresné delenie buniek môže viesť k vzniku zhubného alebo nezhubného nádoru. Väčšinou sú nádory ústnej dutiny nezhubné (benígne), ale pri pôsobení vyvolávajúcich faktorov sa môžu zmeniť na zhubné (malígne). Benígne tumory nemajú schopnosť metastázovať, t. j. nerozširujú sa do iných častí tela a ide len o zväčšovanie ich rozmerov. Zhubné (malígne) nádory schopnosť metastázovať majú, a preto sú veľmi nebezpečné. Miestne šírenie má zhubný charakter, nádor rastie infiltratívne a dochádza k prerastaniu okolitého tkaniva. Metastázuje lymfatickou alebo krvnou cestou, a tým vytvára metastázy vo vzdialených tkanivách a orgánoch.Zhubné nádory vyrastajú najčastejšie na koži pier, na jazyku a sliznici ústnej dutiny. Prejavujú sa deštrukčným rastom, sú neohraničené, spôsobujú zápach z úst, zvyčajne majú karfiolovitý tvar alebo sa môžu vyskytovať iba vo forme červenej škvrny či vredu, môžu krvácať a pacientovi spôsobujú ťažkosti pri jedení a hovorení. Pri neliečení veľmi často dochádza k tvoreniu blízkych alebo vzdialených metastáz a následne rýchlo k smrti pacienta. Naopak niektoré prejavy zhubných nádorov môžu byť úplne nenápadné, pre pacienta nebolestivé a v ústach rozpoznateľné náhodne alebo stomatológom. Tieto typy predstavujú vážny problém, pretože v mnohých prípadoch vzhľadom na neskoré rozpoznanie sa nachádzajú v štádiu, keď sú neliečiteľné a vedú skoro k smrti chorého. Práve preto sa kladie dôraz na preventívnu prehliadku u stomatológa minimálne 1x ročne, kde majú byť kompletne vyšetrené nielen zuby, ale takisto aj mäkké tkanivá s dôrazom na vyhľadávanie predrakovinových stavov. Tak ako aj pri iných druhoch rakoviny, aj pri nádoroch ústnej dutiny platí ,,čím skôr, tým lepšie“. Včasné štádiá majú lepšiu prognózu uzdravenia ako plne rozvinuté nádorové ochorenia. Zubné nádory sa vyskytujú častejšie u mužov, vo vyššom veku 50 až 70. rokov, ale v súčasnosti sa výskyt posúva aj pod vekovú hranicu 30 rokov. Okrem spomínaných nádorov ústnej dutiny sa často vyskytujú aj nádory skryté v kosti sánky alebo čeľuste. Môžu rásť úplne nepozorovane a až v pokročilom štádiu sa prejavujú prítomnosťou vyklenutia kosti, kývavosťou až vypadávaním zubov alebo bolesťami v oblasti sánky a čeľuste. Tieto typy nádorov sa diagnostikujú za pomoci rtg vyšetrenia u pacienta, stačí zhotovenie ortopantomogramu (panoramatická snímka obidvoch čeľustí), ktorý môže dať zhotoviť aj váš zubný lekár. Práve rtg vyšetrenie čeľustí patrí k preventívnej prehliadke u zubného lekára, ktoré nám okrem odhalenia nádorov dáva aj informáciu o prítomnosti cýst, resp. iných patologických útvarov. Zhubné nádory skryté v kosti vychádzajú často z kostného tkaniva alebo chrupky. Veľmi často sú nepozorované a bezbolestné, rastú agresívne a ich šírenie do okolitých tkanív prebieha rýchlo. Tieto typy nádorov sa vyskytujú hlavne v mladších vekových skupinách, rýchlo metastázujú a často vedú k smrti chorého pacienta niekoľko mesiacov po objavení nádoru.

DIAGNOSTICKÉ METÓDY

Rozpoznávanie nádorov je náročné najmä v začiatočnej fáze ochorenia. Aj keď moderné zobrazovacie metódy nám výrazne pomáhajú zistiť miesto a veľkosť nádoru, bez histologického vyšetrenia nie je možné stanoviť presnú diagnózu. Medzi najpoužívanejšie diagnostické metódy patria rtg ultrazvuk a magnetická rezonancia. Veľkým prínosom je počítačová tomografia (CT), čo v praxi znamená spojenie rtg vyšetrenia s počítačovým vyhodnotením snímky. Histologické vyšetrenie nám poskytne presnú diagnózu, na základe ktorej zvolíme ďalšiu liečbu u pacienta. Každý nádor má svoju charakteristickú histologickú stavbu, ktorá je daná prítomnosťou buniek určitého typu. Na ich rozpoznanie sa používajú rôzne farbiace techniky a chemické reakcie. Cieľom histologického vyšetrenia je nielen určiť typ nádoru a jeho aktivitu, ale aj vzťah k okoliu.

LIEČBA

Od nádorového typu, veľkosti tumoru a od prítomnosti metastáz závisí druh a intenzita liečby. Jednotlivé druhy nádorov sa od seba navzájom líšia ako svojím správaním, tak aj citlivosťou na liečivá. Terapia je spravidla komplexná – kombinácia chirurgického výkonu, rádioterapie, chemoterapie, resp. imunoterapie a podpornej liečby. Chirurgické odstránenie nádoru je stále najdôležitejšia časť, na ktorú nadväzuje ďalšia liečba. Podstatou chirurgickej liečby je odstránenie nádoru v celom rozsahu, ale zásah chirurga je namieste aj vtedy, keď nie je možné odstrániť celý nádor, ale zabránime ohrozeniu nejakej životne dôležitej funkcie. Redukciou nádorovej masy sa zvyšuje úspech ďalších liečebných zásahov. Cieľom protinádorovej liečby je vyliečenie pacienta, ale pri určitých typoch nádorov alebo pri veľmi pokročilých stavoch to nie je možné. V týchto prípadoch je pacient pod kontrolou a lekári sa mu snažia umožniť čo najdlhšie normálny a znesiteľný život.

PREVENCIA, PREVENCIA, PREVENCIA...

Nepriaznivou skutočnosťou zostáva stále vysoká úmrtnosť následkom nádorov v tvárovej oblasti a ústnej dutine, ďalej väčší výskyt v mladších vekových skupinách a stúpajúci výskyt v ženskej populácii. V tejto situácii je naďalej dôležitá onkologická prevencia, ktorá by mala zdôrazňovať vyhľadávanie podozrivých útvarov, a čo najskorší začiatok liečby. Dôraz sa kladie nielen na lekára, ale aj na pacientov, pričom ich samovyšetrovanie je takisto veľmi dôležitou súčasťou onkologickej prevencie. Akákoľvek nehojaca sa rana v ústnej dutine alebo v oblasti tváre, ktorá sa nehojí dlhšie ako 2 – 3, týždne patrí ihneď na vyšetrenie na stomatochirurgické pracovisko. Treba si uvedomiť, že uvedené čísla sú alarmujúce a ktokoľvek z nás alebo našich príbuzných môže rozšíriť skupinu pacientov s nádorovým ochorením. Neberte to ako strašenie, ale ako výzvu bojovať proti tomuto zákernému ochoreniu najúčinnejšou zbraňou – prevenciou. Rakovina zďaleka nie je osudom, ako ju vníma väčšina z nás, ale mnohokrát je aj výsledkom za spôsob života či ,,trestom“ za spôsob života, ktorý vedieme.

Autor: 
MUDr.Lucia Piteková
Patrí do vydania: 
Apríl 2009