Rakovina v ústach

Je pravda, že nádorové ochorenie sa vyskytuje až 3-násobne viac u fajčiarov a u pacientov so zlou hygienou dutiny ústnej a zanedbaným chrupom,ale...postihuje aj nás obyčajných zdravožijúcich ľudí. Myslím, že čísla hovoria za všetko : Výskyt zhubných nádorov na celom svete má stále stúpajúcu tendenciu, podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí zhubným nádorom asi 30% obyvateľstva a približne 20% na následky zhubného ochorenia zomiera. V zemiach s vysokým životným štandardom zaujímajú zhubné nádory druhé miesto v príčinách úmrtnosti obyvateľstva. Podľa predpovede výskumníkov dôjde i v budúcich rokoch k zhoršeniu i tak nepriaznivej situácie.

Výskyt nádorov v ústnej dutine a v tvárovej oblasti je pomerne častý, predstavuje 3-5% z celkového počtu zhubných nádorov. Celá táto skutočnosť je podmienená tým, že celá anatomická oblasť tváre a dutiny ústnej je vystavená intenzívnemu a dlhodobému pôsobeniu vonkajších vplyvov (mechanické, chemické a termické dráždenie), významné sú aj vplyvy biologickej povahy a existencia dedičnej vnímavosti.Medzi najčastejšie vyvolávacie vonkajšie faktory patrí fajčenie, zvýšená konzumácia alkoholu (hlavne destilátov), zlá hygiena dutiny ústnej, dlhodobé mechanické dráždenie ústnej sliznice napr.ostrými okrajmi zubov postihnutých kazom, chybne zhotovenými výplňami alebo korunkovými náhradami. Ako príčina ochorenia sa uvádza aj negatívny vplyv znečisteného ovzdušia, úroveň výživy, niektoré chemikálie používané v poľnohospodárstve zo skupiny herbicídov a pesticídov, chemické látky používané ku konzervácii potravy a UV žiarenie. Vnútorné faktory tiež v nemalej miere prispievajú k rozvoju nádorových ochorení, medzi hlavné patria choroby tráviaceho ústrojenstva, ochorenia pečene, cukrovka a oslabenie imunitného systému. Za najpatogénnejší faktor sa považuje fajčenie (aktívne aj pasívne), keďže v cigaretovom dyme je prítomných až 43 karcinogénov. Pri súčasnom používaní alkoholu a fajčenia sa pozoruje častejší výskyt nádorov než pri samotnom fajčení alebo používaní alkoholu.Vo väčšine sú nádory dutiny ústnej nezhubné (benígne), ktoré sa ale pri pôsobení vyvolávajúcich faktorov môžu zmeniť na zhubné (malígne). Zhubné nádory vyrastajú najčastejšie na koži pier, na jazyku a sliznici dutiny ústnej. Prejavujú sa deštrukčným rastom, sú neohraničené, spôsobujú zápach z úst, zvyčajne majú karfiolovitý tvar alebo sa môžu vyskytovať iba vo forme červenej škvrny či vredu, môžu krvácať a pacientovi spôsobujú ťažkosti pri jedení a hovorení. Pri neliečení veľmi často dochádza k tvoreniu blízkych alebo vzdialených metastáz a následne rýchlo k smrti pacienta. Naopak niektoré prejavy zhubných nádorov môžu byť úplne nenápadné, pre pacienta nebolestivé a v ústach rozpoznateľné náhodne alebo stomatológom. Tieto typy predstavujú vážny problém, pretože v mnohých prípadoch vzhľadom k neskorému rozpoznaniu sa nachádzajú v štádiu, keď sú neliečiteľné a vedú skoro k smrti chorého. Práve preto sa kladie dôraz na preventívnu prehliadku u stomatológa minimálne 1x ročne, kde majú byť kompletne vyšetrené nielen zuby, ale takisto aj mäkké tkanivá s dôrazom na vyhľadávanie predrakovinových stavov. Tak ako aj u iných druhoch rakoviny, aj pri nádoroch dutiny ústnej platí:,,čím skôr, tým lepšie,,Včasné štádiá majú lepšiu prognózu uzdravenia ako plne rozvinuté nádorové ochorenia. Zubné nádory sa vyskytujú častejšie u mužov, vo vyššom veku 5-7.decénium, ale v súčasnosti sa výskyt posúva aj pod vekovú hranicu 30 rokov.Terapia je spravidla komplexná – kombinácia chirurgického výkonu, rádioterapie, chemoterapie resp. imunoterapie a podpornou liečbou.Nepriaznivou skutočnosťou zostáva stále vysoká úmrtnosť nádorov v tvárovej oblasti a dutine ústnej, ďalej väčší výskyt v mladších vekových skupinách a stúpajúci výskyt v ženskej populácii. V tejto situácii je naďalej dôležitá onkologická prevencia, ktorá by mala zdôrazňovať vyhľadávanie podozrivých útvarov a čo najskôr zahájiť liečbu. Dôraz sa kladie nielen na lekára, ale na pacientov, pričom ich samovyšetrovanie je takisto veľmi dôležitou súčasťou onkologickej prevencie. Akákoľvek nehojaca sa rana v dutine ústnej alebo v oblasti tváre, ktorá sa nehojí dlhšie ako 2-3 týždne patrí ihneď na vyšetrenie na stomatochirurgické pracovisko. Treba si uvedomiť, že uvedené čísla sú alarmujúce a aj hocikto z nás alebo našich príbuznych môže rozšíriť skupinu pacientov s nádorovým ochorením. Neberte toto, ako strašenie, ale ako výzvu bojovať proti tomuto zákernému ochoreniu najúčinnejšou zbraňou – prevenciou.

Patrí do vydania: 
December 2008