Tlak krvi je jeden z hlavných ukazovateľov nášho zdravotného stavu - odhaľme včas svoje riziká!

Podľa kardiológov pravidelné sledovanie krvného tlaku by sme mali mať na pamäti už vo veku nad 40 rokov, zvlášť, ak pochádzame z rodiny s výskytom hypertenzie, alebo trpíme nadváhou, cukrovkou, prípadne iným chronickým ochorením, nedožičíme si dostatok spánku a pracujeme pod neustálym stresom. Veková hranica hypertonikov sa totiž posúva čoraz nižšie...

Nikomu nepripadá zvláštne kupovať si moderné prístroje monitorujúce chod našej domácnosti, kvalitný monitoring však potrebuje aj náš mikrosvet. Nemalo by byť teda nič výnimočné, mať poruke aj kvalitný tlakomer. Podľa Európskej spoločnosti pre hypertenziu (ESH) a Európskej kardiologickej spoločnosti (ECS) objektívny obraz o hodnotách tlaku krvi poskytujú jedine pravidelné kontroly krvného tlaku v pokojných domácich podmienkach a následná aktívna spolupráca pacienta s lekárom pri ich vyhodnocovaní. Aj slovenskí odborní lekári stále častejšie odporúčajú meranie tlaku krvi v pokoji doma, čo umožňuje optimalizovať liečebný režim – kontrolovať, prípadne aktualizovať dávkovanie liekov, alebo odhaliť doteraz maskovanú hypertenziu, ako aj tzv. syndróm bieleho plášťa. Ten u pacientov vyvoláva stres z pobytu v ambulancii, na ktorý následne nadväzujú vyššie namerané hodnoty tlaku krvi. Samomeranie tak pacientovi pomáha zvýšiť podiel a účasť na zlepšovaní svojho zdravia, čo je pre spoluprácu pacient – lekár neoceniteľné.

 

Uprednostnite certifikované – validované tlakomery

Podľa Mgr. Petra Podstupku, odborníka z oblasti metrológie, pre získanie objektívnych a správnych hodnôt tlaku krvi je veľmi dôležité nielen jeho pravidelné meranie, ale hlavne spoľahlivé a PRESNÉ meranie. Z tohto dôvodu si pri kúpe tlakomeru všímajme nielen jeho dizajn, ale zaujímajme sa aj o presnosť merania a tiež o nové moderné technológie, ktorými je tlakomer vybavený.

 

Pre pravidelný domáci monitoring krvného tlaku je preto vhodné používať klinicky testované digitálne tlakomery, ktorých presnosť bola overená podľa protokolov medzinárodných expertných spoločností, napríklad: ESH (Európska spoločnosť pre hypertenziu), BHS (Britská spoločnosť pre hypertenziu), AAMI (Americká asociácia pre vývoj lekárskych prístrojov) a sú vybavené minimálne funkciou IHB (PAD), ktorá počas merania krvného tlaku spoľahlivo odhalí aj srdcovú arytmiu.

 

Metrológ, Mgr. Podstupka, ďalej upozorňuje, že necertifikované tlakomery, ktoré nemajú deklarovanú validáciu, ani klinické skúšky, môžu síce merať tlak pomerne presne v oblasti normálneho tlaku – okolo 120/80, avšak u hypertonikov napr. hodnoty nad 150/90 a vyššie nemusia zaznamenať spoľahlivo, čo môže byť u nich nebezpečné.

 

Komfortné a veľmi presné merania poskytujú užívateľom napr. tlakomery microlife vybavené unikátnou švajčiarskou technológiou MAM (Microlife Average Mode – počítačovo „priemerovaným” meraním). Trojnásobné meranie zrealizované počas troch minút prostredníctvom jedného jediného kroku spracúva mikroprocesor a výsledkom sú vypočítané hodnoty tlaku krvi pacienta v stave pokoja – tie sa odčítajú na displeji! Konečnú hodnotu krvného tlaku nameranú MAM technológiou považujú odborníci za objektívne najpresnejšiu a preto viacnásobné merania odporúčajú európske, ale aj naše odborné kardiologické a hypertenziologické spoločnosti.

Ako si správne tlakomer vybrať?

Podľa Mgr. Zuzany Hrabákovej, vedúcej bratislavskej lekárne Zelená farmácia, meranie krvného tlaku má byť nielen presné, ale aj jednoduché, tak, aby sme sa vyvarovali zbytočných chýb, ktoré môžu vznikať pri obsluhe tlakomera. Dokonale zmapovať hodnoty krvného tlaku a zároveň včas diagnostikovať zvlášť nebezpečné komorové alebo predsieňové arytmie, napr. tzv. atriálnu fibriláciu, dokážu nové typy tlakomerov vybavené modernými technológiami so zabudovanou funkciou Afib.

 

Atriálna fibrilácia postihuje hlavne ľudí nad 50 rokov – objavuje sa asi u 3 % ľudí v tomto veku a s ďalšími pribúdajúcimi rokmi exponenciálne narastá – pri veku nad 70 rokov sa vyskytuje už u viac ako 10 % obyvateľov. Z. Hrabáková odporúča preto tlakomer s funkciou Afib práve tejto vekovej skupine. Upozorňuje, že kľúčom k odhaleniu atriálnej fibrilácie, ktorá je najväčšou hrozbou mozgovej porážky, je čas! Pri atriálnej fibrilácii môže dôjsť k uzatvoreniu mozgovej tepny zrazeninou. Ide o najzávažnejšiu formu mŕtvice s najväčším rozsahom poškodenia mozgu a z toho vyplývajúcej úmrtnosti. Atriálna fibrilácia je zodpovedná za 20 % cievnych mozgových príhod, pričom trom zo štyroch prípadov mozgovej porážky spôsobenej atriálnou fibriláciou možno predísť pri včasnom zachytení problému. A práve tlakomery s funkciou Afib ju dokážu odhaliť v ranom štádiu ochorenia, kedy pacient ešte nepociťuje žiadne príznaky. Z. Hrabáková vyzdvihuje fakt, že včasné zaznamenanie skrytej predsieňovej arytmie dokáže znížiť riziko mozgovej porážky až o 68 %! Podľa štatistík je totiž práve mozgová porážka prvá najčastejšia príčina invalidity, druhá najčastejšia príčina demencie a tretia najčastejšia príčina smrti. Pre každého človeka, ktorému záleží na svojom zdraví, je to určite dostatočný dôvod na zváženie prevencie srdcovo-cievnych ochorení pravidelnou kontrolou svojho krvného tlaku v domácom prostredí.

 

Pri kúpe tlakomeru Mgr. Hrabáková odporúča poradiť sa v lekárni či predajni zdravotníckych potrieb, kde nám ho nielen vyskúšajú, ale nás s ním naučia aj zaobchádzať. Zároveň nám pomôžu vybrať si správnu manžetu, čo je tiež dôležité. Ak použijeme nesprávnu, väčšiu veľkosť manžety, celkové meranie trvá dlhšie, ruka môže tŕpnuť a nameraný tlak je zvyčajne o niečo nižší ako skutočný, pri menších manžetách zase naopak.

 

Pri meraní tlaku krvi sú ďalej dôležité správne nasadenie manžety, pokoj najmenej 10 minút pred meraním, vzpriamený sed, atď. Mgr. Hrabáková pripomína, že v lekárňach záujemcov o kúpu tlakomeru naučia nielen si správne tlak merať, ale pomôžu im aj namerané hodnoty správne vyhodnotiť a pri prípadnom zaznamenaní kritických hodnôt tlaku im odporučia návštevu lekára.

 

Hodnoty okolo 120/80 – optimálny krvný tlak!

Krvný tlak v tepnách sa uvádza dvoma číslami. Systolický je najvyšší tlak v okamihu, keď dochádza k sťahu srdcového svalu, a diastolický je najnižší nameraný tlak medzi dvoma srdcovými sťahmi, kedy sa krv vracia do predsiení srdca.

 

Prečo sa vlastne treba zaujímať o tieto dve čísla? Čo je na nich zlé, ak sú iné ako 120/80? V zásade si treba uvedomiť, že hodnoty krvného tlaku napr. 120/80 či iné nie sú konštanta, menia sa s okamžitým zaťažením organizmu. Avšak len do určitej miery. Skúsme urobiť 2 – 3 drepy a potom si odmerať tlak. Čísla budú rozdielne, vyššie, ale už za 5 – 10 minút sa opäť dostanú na hodnotu „nášho normálu“. Môžu byť napr. stabilne nižšie, optimálne, ale aj vysoké. Miera vysokého tlaku, alebo veľmi vysokého tlaku krvi – hypertenzie, nám potom určuje aj mieru nebezpečenstva mnohých akútnych či trvalých problémov.

 

V zásade je potrebné uvedomiť si, že nesmieme robiť závery len z jedného merania, ale z viacerých meraní. Porovnávame tlak ranných meraní, prípadne večerných meraní, pretože ranné hodnoty sú zvyčajne nižšie. Ak máme zvýšený krvný tlak, tlakomer ho na základe viacerých meraní spoľahlivo deklaruje a my tak môžeme navštíviť lekára a zahájiť liečbu včas. Navyše sa vyvarujeme chyby, ktorá môže nastať pri jednom meraní, napr. pri nesprávne založenej manžete, náhlom pohybe či pri rozprávaní počas merania. Výrobcovia odporúčajú prečítať si návod a pri prípadnom objavení sa symbolu E na displeji tlakomera, upozorňujúceho na chybné meranie, chybu identifikovať a včas vykonať nápravu.

 

Ak má človek vysoký krvný tlak, jeho srdce musí pracovať oveľa usilovnejšie, aby dodalo do tkanív dostatok krvi, a tým aj kyslíka, keďže pracuje proti odporu – ateroskleróze. To ho priveľmi namáha, takže následky vysokého krvného tlaku sú neskôr, možno aj po rokoch nevšímavosti, najmä zväčšené srdce a riziko infarktu myokardu či mozgovej mŕtvice. Zvýšený krvný tlak je blikajúcou kontrolkou, ktorá naznačuje, že začíname čerpať z rezervy vlastného zdravia a teda treba začať konať. Nečakajme až na typické ťažkosti ako nevoľnosť a búšenie srdca. Tie sa prejavia až vtedy, keď tlak vystúpi na extrémne hodnoty. Často tomu môžeme zabrániť lepšou životosprávou – stravou i pohybom a včasnou diagnostikou nameraných hodnôt presným tlakomerom.

 

Nezabúdajme, že systematická pravidelná kontrola krvného tlaku nám umožní v spolupráci s lekárom nastaviť nielen správne dávkovanie liekov, ale poskytne nám tiež aktuálny obraz o našom zdravotnom stave, čo môže byť pre náš ďalší život rozhodujúce.

 

Tlakomer nestačí mať doma v zásuvke, ale ho treba aj pravidelne používať a namerané hodnoty správne vyhodnocovať, najlepšie v ambulancii lekára.

 

Alarmujúce čísla

Podľa prognózy Svetovej zdravotníckej organizácie počet ľudí s hypertenziou by za 20 rokov mohol prekročiť miliardu. Už dnes je každý štvrtý dospelý obyvateľ sveta postihnutý hypertenziou, ktorá zvyšuje riziko srdcových ochorení, mozgovej mŕtvice až smrti. Alarmujúce údaje prinieslo aj nedávne sledovanie výšky krvného tlaku u obyvateľov Slovenska – vysokým krvným tlakom trpí približne 40 % Slovákov nad 50 rokov. Je to takmer o 10 percent viac ako je celosvetový priemer.

 

Skríning a včasnú diagnostiku rizikových faktorov, ktoré môžu byť spúšťačmi kardiovaskulárnych ochorení a sú hrozbou pre vznik mozgovej príhody, umožňuje napríklad digitálny tlakomer microlife BP B6 PC Afib BT s certifikovanou funkciou detekcie atriálnej fibrilácie. Presne a spoľahlivo meria tlak krvi, pulz a identifikuje výskyt atriálnej – predsieňovej fibrilácie. Meranie v domácom prostredí prináša korektné výsledky, neovplyvnené zbytočným stresom. Tlakomer využíva najmodernejšiu technológiu MAM – automatické 3-krát opakované meranie, ktoré zodpovedá hodnotám nameraným v stave pokoja. Je vybavený M-L univerzálnou manžetou na rameno, záznamom dátumu a času merania a pamäťou na 2x99 meraní (pre 2 užívateľov). Tlakomer je cez USB konektor pripojiteľný k PC, alebo namerané hodnoty je možné preniesť do mobilného telefónu systémom Bluetooth.

 

Viac na www.microlife.skwww.afib.sk

Patrí do vydania: 
December 2021