Na ceste ku zdraviu

Aj všeobecní lekári na Slovensku oslavujú svoj svetový deň. Nielen pri jeho príležitosti kráčajú bok po boku so svojimi pacientmi za zdravím...

Dňa 19. mája oslávili rodinní lekári na celom svete svoj sviatok.„World family doctors day“, Svetový deň rodinných lekárov, vyhlásila WONCA* v Cancúne v Mexiku v roku 2010. Po prvýkrát sa tak Svetový deň rodinných lekárov oslavoval 19. mája 2010. Aj tento rok sa k celosvetovej oslave všeobecného lekárstva pripojili aj slovenskí všeobecní praktickí lekári.

 

Oslavujeme, pretože je čo oslavovať...

Sme prví, za ktorými zájdete pri akýchkoľvek zdravotných problémoch...

Sprevádzame vás na vašej ceste zdravím po celý život...

Stojíme pri vás v zdraví aj v chorobe...

Poznáme nielen váš zdravotný stav, ale aj osobnú a rodinnú históriu...

Pomáhame vám čo najdlhšie žiť zdravý a kvalitný život...

A v dobrých aj zlých časoch stojíme pre vás vždy v prvej línii...

 

Svetový deň rodinných lekárov sa za svoju krátku históriu stal dňom, ktorý zdôrazňuje význam a prínos rodinných a všeobecných praktických lekárov v systémoch zdravotnej starostlivosti na celom svete. Zároveň je skvelou príležitosťou na uznanie ústrednej úlohy všeobecných praktických lekárov pri poskytovaní osobnej, komplexnej a trvalej zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov a oslavou pokroku, ktorý sa v posledných rokoch dosiahol v odbore všeobecného lekárstva.

 

Svoju nezastupiteľnú úlohu v systéme zdravotnej starostlivosti potvrdili všeobecní lekári vo všetkých kútoch sveta počas pandémie nového koronavírusu, v ktorej aj slovenskí všeobecní praktickí lekári stáli a dodnes stoja v prvej línii.

 

Budovanie budúcnosti so všeobecnými lekármi!

Tohtoročnou témou Svetového dňa rodinných lekárov na Slovensku sa stalo heslo: „Building the Future with Family Doctors!“, teda: „Budovanie budúcnosti so všeobecnými lekármi.“

 

„Všeobecní praktickí lekári sú ‚prvými dôstojníkmi‘, ktorí sa starajú o pacienta v zdraví aj v chorobe, pričom našou nezastupiteľnou úlohou je aj prevencia a edukácia pacientov,“ zdôrazňuje prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) MUDr. Peter Makara MPH.

 

„Len zdraví ľudia budujú zdravú spoločnosť a našou primárnou úlohou je dopriať našim pacientom čo najviac rokov prežitých v zdraví. Aby sme však mohli kvalitnou, komplexnou a pre všetkých dostupnou zdravotnou starostlivosťou budovať pre našich pacientov lepšiu budúcnosť, potrebujeme aj my lekári mať od kompetentných orgánov a celej spoločnosti vytvorené čo najlepšie podmienky pre plnenie stále vyšších cieľov v starostlivosti o nich.“

 

Slovenských všeobecných praktických lekárov pri príležitosti ich sviatku podporil aj minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský: „Rád by som pri tejto príležitosti pozdravil všeobecných lekárov a poďakoval im za ich nasadenie počas pandémie v súvislosti s COVID-19, ako aj za starostlivosť o pacientov mimo nej. Sám som vyštudovaný všeobecný lekár a viem, aká je vaša práca. Máte nezastupiteľné miesto v systéme, všeobecný lekár je prvý kontakt s pacientom pri akomkoľvek zdravotnom probléme a vďaka zodpovednému prístupu vie pacientovi pomôcť a vrátiť mu stratené zdravie, nezriedka aj vďaka správnej včasnej diagnostike zachrániť život. Ďakujem vám. Ako minister zdravotníctva budem pracovať na systematickom zlepšovaní zdravotníctva, ktoré postupne, verím, pozitívne pocítite aj vo vašom segmente. Teším sa na konštruktívny dialóg a vzájomnú spoluprácu.“

 

Kráčame s našimi pacientmi za zdravím...

Tento rok sa rozhodla Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) zdôrazniť najmä svoju úlohu vo sfére primárnej sekundárnej prevencie, teda v oblasti starostlivosti o zdravých pacientov propagáciou zdravého životného štýlu, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je pohyb.

 

Dôvody vysvetľuje MUDr. Peter Makara: „Na to, aby sa naši pacienti dožili čo najviac rokov v dobrom zdraví, je potrebná každodenná dávka pohybu zodpovedajúca ich veku. Zdravý pohyb zvyšuje ich kondíciu a svalovú silu, zabraňuje vzniku nadváhy a obezity, a vďaka nemu dokážu predchádzať mnohým ochoreniam, s ktorými sa v našich ambulanciách často stretávame. A najnovšie vedecké fakty hovoria, že pacienti s nadhmotnosťou a obezitou sú rizikovou a zraniteľnou skupinou aj pre ochorenie COVID-19.“

 

Úsilie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva už dlhoročne podporuje aj Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie (SSPO), ktorá sa snaží preniesť poznatky o obezite a metabolickom syndróme do praxe. V tomto smere pôsobenia na pacientov hodnotí úlohu všeobecných lekárov prezidentka spoločnosti doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.: „Všeobecní praktickí lekári sú predsa najbližšie k pacientovi, najlepšie poznajú jeho problémy, starosti a ako prví si môžu všimnúť problémy s nárastom hmotnosti a prípadnou obezitou.“

 

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS) dodáva: „Praktickí lekári sú tak, ako aj pri ďalších chronických ochoreniach, lekármi prvého kontaktu a majú vo svojich rukách práve ten najdôležitejší – iniciálny manažment rizikových jedincov žijúcich s nadváhou/obezitou, pestovanie udržateľných návykov pri stravovaní a pohybovej aktivite, vytvorenie žičlivého prostredia s inšpirujúcimi príkladmi, odovzdávanie správnych vedomostí a informácií.“

 

2021 krokov...

Inšpirujúcim príkladom, ako naučiť pacientov zdravšie žiť, je aj Krokovačka, podujatie, na ktorom majú pacienti príležitosť kráčať so svojimi všeobecnými lekármi za zdravím.

 

Jeho tradícia sa začala v júni 2019 na 24. Európskej WONCA konferencii v Bratislave, na ktorej sa zúčastnilo takmer 2 000 všeobecných lekárov z celého sveta a na historicky prvej Krokovačke kráčali pre zdravie s olympionikom Matejom Tóthom. „Chôdzu vnímam ako najprirodzenejší, a teda aj najzdravší pohyb človeka a je výborné, že jej holduje stále viac a viac ľudí,“ zhodnotil podujatie Matej Tóth.

 

Myšlienku Krokovačky ocenil aj minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský: „Zdravý životný štýl je alfou a omegou v preventívnej ochrane zdravia. Všeobecní lekári sú takmer rodinnými lekármi a sú prvým kontaktom pre pacienta pri zdravotnom probléme. Pohyb je základnou súčasťou zdravého životného štýlu, preto vítam, že kolegovia, všeobecní lekári, aktívne zapájajú verejnosť do pohybových aktivít. Ďakujem vám za podporu preventívnej starostlivosti o zdravie ľudí a želám tejto zmysluplnej akcii dlhú tradíciu.“

 

Aj tento rok sa ku Krokovačke v Bratislave a v Košiciach pripojili lekári a pacienti vo všetkých mestách a obciach Slovenska. A symbolických 2021 krokov sa 19. mája stalo nielen jedinečnou oslavou Svetového dňa rodinných lekárov, ale aj oslavou slovenského všeobecného lekárstva a ľudskej stránky medicíny, ktorá prekračuje hranice ambulancií a ukazuje dôležitosť a hĺbku vzťahu lekár – pacient.

 

Vedeli ste že?

• Obezita je chronické recidivujúce/relapsujúce ochorenie, vyvíja sa dlhodobo a vyžaduje si celoživotnú liečbu a starostlivosť. Má metabolické, somatické, psychobehaviorálne, psychiatrické a sociálne následky. 

• Situácia s nadváhou a obezitou je na Slovensku už dlhodobo nevyhovujúca. Podľa údajov z roku 2012 sa v pásme nadváhy (vrátane obezity) nachádzajú približne 2/3 slovenskej dospelej populácie. 7 z 10 slovenských mužov vo veku 18 – 64 rokov a 6 z 10 slovenských žien rovnakého veku má nadváhu alebo obezitu. Štvrtina mužov a štvrtina žien má obezitu, pričom závažný III. stupeň obezity (BMI ≥ 40 kg/m2) má viac ako 1 % slovenskej dospelej populácie s prevahou žien. Tieto údaje pochádzajú z národného skríningu údajov o zdraví a zdravotných rizikách, ktoré nadväzovali na pilotnú štúdiu projektu European Health Examination Survey (EHES).

• Nástup „epidémie obezity“ u slovenských detí sa začal na prahu nového tisícročia – s oneskorením približne o 15 – 20 rokov v porovnaní s inými priemyselne a ekonomicky rozvinutými európskymi krajinami. Podiel obéznych detí na Slovensku zodpovedá priemeru európskych krajín hodnotených v rámci projektu COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative) organizovaného Svetovou zdravotníckou organizáciou. Problémom však je, že približne 75 – 80 % obéznych detí ostáva obéznymi jedincami aj v dospelosti, čo je, samozrejme, spojené s nárastom chronických ochorení sprevádzajúcich nadváhu/obezitu v dospelom veku.

• Správnym manažmentom nadváhy/obezity dokážeme predchádzať rozvoju ďalších vážnych chronických ochorení (cukrovka 2. typu, poruchy metabolizmu lipidov, vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, poruchy srdcového rytmu, srdcové zlyhávanie, ale aj nádorovým a neurodegeneratívnym ochoreniam, ako sú Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba). Výskumy a štúdie jednoznačne potvrdzujú, že pacienti s nadváhou a obezitou sú rizikovou a zraniteľnou skupinou nielen pre uvedené chronické choroby, ale aj pre ochorenie COVID-19.

 

Ako sa zbaviť nadbytočných kilogramov?

• Ideálne pre zdravie a posilnenie imunity je urobiť viac ako 8 000 krokov/deň, vykonať ≥ 30 min. aeróbnej aktivity so strednou intenzitou viac ako 5 dní v týždni, pridať k tomu 2 – 3x za týždeň silové cvičenia s činkami či vlastným telom. Vhodné je krátke 15 – 20-minútové cvičenie alebo tanec denne, domáce práce alebo práca v záhrade. Dokonca aj v malom priestore môže pomôcť chôdza, prípadne môžete použiť stepper, alebo vystupovať na schodík. Keď telefonujete, neseďte, ale sa prechádzajte. Redukujte svoj čas strávený sedením/ležaním tým, že sa postavíte, kedykoľvek to bude možné. Ideálne je prerušovať sedavé správanie každých 30 minút. Pokiaľ pracujete na počítači, skúste pracovať postojačky.

 

 

Telesná aktivita (chôdza, prechádzky, nordic walking atď.) prispieva k zlepšeniu kompenzácie diabetes mellitus, znižuje hladinu lipidov v krvi, pomáha znižovať nadmernú telesnú hmotnosť, znižuje krvný tlak a riziko ischemických príhod (infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda). Chôdzu odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia na udržanie si kondície a zníženie telesnej hmotnosti. Japonské ministerstvo zdravotníctva, práce a sociálnych vecí odporúča chodiť 8 000 až 10 000 krokov denne, Britské národné fórum odporúča denne prejsť 7 000 až 10 000 krokov.

 

Zdroj: Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie (SSPO)

Zdroj: Slovenská obezitologická asociácia (SOA)

Patrí do vydania: 
Jún 2021