Svetový deň srdca - Poznáte svoje riziko?


Podľa odhadov bude do roku 2025 mať vyše 1,5 miliardy ľudí alebo každý tretí človek vo veku nad 25 rokov vysoký tlak krvi, čo je v celosvetovom meradle jeden z najvážnejších individuálnych rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a najčastejšou príčinou úmrtia. Pretože očividné symptómy vysokého tlaku krvi neexistujú, jediným spôsobom, ako ho môžeme zistiť, je preventívne lekárske vyšetrenie. Mnoho ľudí si totiž neuvedomuje, že aj im hrozí rizi­ko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení a cievnej mozgovej príhody – riziko, ktoré pozostáva tak zo zložiek súvisiacich s individuálnym životným štýlom, ako aj dedičnosťou. Z tohto dôvodu bol tohtoročný Svetový deň srdca (28. september) zameraný na podporu každého jednotlivca, aby „poznal svoje riziko“ a podnikol kroky na jeho kontrolu.

Starajte sa o svoje srdce

Kardiovaskulárne ochorenia a cievne mozgové príhody si každoročne vyžiadajú 17,5 milióna ľudských životov, čo je rovnaký počet úmrtí, ako spôsobujú HIV/AIDS, tuberkulóza, malária, diabetes mellitus, všetky formy rakoviny a chronické respiračné ochorenia spolu. „Mnohí z nás si ešte neuvedomujú, že tieto skutočnosti, ako aj náš životný štýl a dedičnosť, prispievajú k riziku rozvoja kardio­vaskulárnych ochorení a cievnych mozgových príhod. Nikdy nie je príliš zavčasu ani príliš neskoro začať sa starať o svoje srdce,“ povedal Gabriel Kamenský, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre odbor kardiológia.

Svetový deň srdca

Pod heslom Poznáte svoje riziko? už deviatykrát vo vyše 100 krajinách členské organizácie Svetovej federácie srdca organizujú Svetový deň srdca. Počas tohto dňa sa po celom svete konajú rozličné akcie – zdravotné prehliadky, chodecké a bežecké podujatia, kondičné cvičenia, verejné diskusie, kultúrne vystúpenia, vedecké fóra, výstavy, koncerty a iné kultúrne a športové podujatia.

Hrozba kardiovaskulárnych ochorení

Cieľom svetového dňa srdca je zvýšenie verejného povedomia o hrozbe kardiovaskulárnych ochorení a cievnych mozgových príhod, ako aj význame zdravého životného štýlu z hľadiska srdca – aby deti, adolescenti a dospelí na celom svete mohli žiť lepšie a dlhšie. Úroveň rizika kardiovaskulárnych ochorení a cievnych mozgových príhod je kombináciou ovplyvniteľných a ne­ovplyvniteľných rizikových faktorov, z ktorých najdôležitejší je vysoký tlak krvi. Vysoký tlak krvi (hypertenzia) postihuje v súčasnosti vyše miliardu ľudí na celom svete, pričom ak je príliš vysoký, môže mať denne škodlivý účinok na organizmus. Očividné príznaky vysokého tlaku krvi zvyčajne ne­existujú, ale zdravotnícki profesionáli ho vedia ľahko odhaliť a zvyčajne sa dá korigovať zmenami životného štýlu alebo liekmi.„Zistením svojho stupňa rizika robíte jednoduché, ale pritom dô­le­žité kroky, aby váš život nebol poznačený hypertenziou. Ak poznáte svoj tlak krvi a najmä hladinu cholesterolu a krvného cukru spolu s údajmi o výške, hmotnosti a obvode pása, váš lekár vám vie poradiť, aké konkrétne opatrenia treba podniknúť na zníženie rizika, aby vás nepostihlo kardiovaskulárne ochorenie alebo cievna mozgová príhoda“, hovorí profesor Ján Murín, prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Kardiovaskulárnym ochoreniam a cievnym mozgovým príhodám možno lepšie predchádzať pravidelným telesným cvičením, nefajčením a zdravšou stravou s nízkym obsahom soli, tukov, bohatou na vlák­niny, čerstvú zeleninu a ovocie. Štúdie dokázali, že konzumácia ovocia a zeleniny zvýšená z menej ako tri na viac ako päť porcií denne súvisí so znížením výskytu ischemickej choroby srdca o 17 %. Vysoký tlak krvi úzko súvisí najmä s nadmernou konzumáciou slaných jedál. Vo všeobecnosti sa riziku kardiovaskulárnych ochorení, cievnych mozgových príhod a vy­sokého tlaku krvi v porovnaní s citlivejšími zdravotnými témami nevenuje dostatok pozornosti a pochopenia. Výsledkom je sklon ľudí preceňovať počty úmrtí následkom vzácnejších a menej častých rizík a podceňovať úmrtia následkom častejších príčin, akými sú práve kardiovaskulárne ochorenia a cievne mozgové príhody. Cieľom Svetového dňa srdca 2008 je napraviť túto nerovnováhu.

Dôraz na vysoký tlak krvi

Tento rok sa kladie konkrétny dôraz na vysoký tlak krvi (alebo hypertenziu), najvýznamnejší rizikový faktor vzniku cievnej mozgovej príhody a dôležitý faktor kardiovaskulárnych ochorení. Vysoký tlak krvi postihuje viac než miliardu ľudí na celom svete a za normálnych okolností ostáva nerozpoznaný, keďže nemá očividné symptómy. Pre zdravotníckych profesionálov je však ľahké ho odhaliť a zvyčajne sa dá kontrolovať zmenami životného štýlu a alebo liekmi.

Svetová federácia srdca

Svetová federácia srdca, nevládna organizácia so sídlom v Ženeve, sa zameriava na pomoc celosvetovej populácii pri dosahovaní dlhšieho a kvalitnejšieho života prostredníctvom prevencie a kontroly kardiovaskulárnych ochorení a cievnych mozgových príhod, so špeciálnym zameraním na krajiny s nízkym a stredne vysokým príjmom. Členovia Svetovej federácie srdca predstavujú 196 spoločností pre kardiológiu a nadácií srdca z viac ako 100 krajín.Oficiálny partner Svetovej federácie srdca – sanofi aventis je spoločnosťou, ktorá má významný podiel v oblasti kardiovaskulárneho zdravia. Svojou účasťou na projekte spolu so Svetovou federáciou srdca, Slovenskou kardiologickou spoločnosťou a Slovenskou ligou za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení Srdce Srdcu poukazuje na význam prevencie s cieľom odvrátiť hroziace zdravotné riziká.

Patrí do vydania: 
Október 2008